GLASS TECH

Eftersom det i Sverige, i motsats till de flesta andra europeiska länder, bara finns ett fåtal Fab Labs behövs det nya platser som främjar innovativt arbete, speciellt inom materialet glas på grund av den nationella omvandlingen inom glasets materiella fält.

Inom ramen för projektet Glass Tech ska det utvecklas en innovativ, interdisciplinär metod för att arbeta med och tillgängliggöra nya tekniker för arbetet med glas inom till exempel smarta tekniker, 3D-pritning, kemisk innovation. Det ska främjas genom utvecklingen av en Glass Tech Studio på The Glass Factory som innehål-ler ett materialbibliotek inom glas och tekniker och makerspace samt förstärker ett interdisciplinärt samar-bete mellan fältet glas och olika vetenskap i olika format och projekt för att skapa innovation och utveckling inom fältet glas. Genom projektet ska det också kunna erbjudas olika interdisciplinära, innovativa format för utövare och barn och unga.
Projektet är tvåårigt och innehåller en testperiod med olika format och workshops för att undersöka sam-arbetsstrukturer, arbetsmetoder och uppbyggnaden av Glass Tech Studion för att under år två undersöka utformningen och verksamheten av Studion.
Aktiviteterna under projekttiden kommer att vara indelade i tre teman:

  • 1. Glas och interaktivitet
    I detta tema utforskas Smart glass och dess förutsättningar och möjligheter.
  • 2. Glas och nya tekniker
    I detta tema utforskas tekniker som 3 d-printing och digitala tekniker och möjligheter.
  • 3. Glas och kemi
    I detta format utforskas glasets innovativa kemiska möjligheter som till exempel, innovativt uranglas, nytt fluorescerande glas i olika färger mfl. Testformat för utövare och barn och unga.

Mot bakgrund av regeringens Nyindustrialiseringsstrategi och krav på nya möjligheter för att tillgängliggöra kulturen och material framstår arbetet med Glass Tech som särskilt angeläget. Det finns idag inget sådant forum för glas i Sverige som dessutom innehåller ett materialbibliotek och makerspace.